NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH (2019)

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 785), wprowadzone ustawą z dnia 04.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469). Stan prawny na dzień 21.08.2019 r.

 • Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10 000 zł.
 • Opłata w sprawach o prawa majątkowe uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 zł – w kwocie 30 zł;

2) ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł;

3) ponad 1500 zł do 4000 zł – w kwocie 200 zł;

4) ponad 4000 zł do 7500 zł – w kwocie 400 zł;

5) ponad 7500 zł do 10 000 zł – w kwocie 500 zł;

6) ponad 10 000 zł do 15 000 zł – w kwocie 750 zł;

7) ponad 15 000 zł do 20 000 zł – w kwocie 1000 zł.

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł.

 • W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł.
 • W sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 zł.
 • W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 000 zł.
 • Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobiera się opłatę w wysokości 1/5 opłaty należnej od pozwu.
 • Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 zł do 2000 zł, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 zł do 20 000 zł.
 • Od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł.
 • Od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonanie innych wpisów pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł.
 • Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 100 zł.
 • Od pozwu o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy pobiera się opłatę stałą w kwocie 5000 zł.
 • Od wniosku złożonego po zatwierdzeniu planu rozprawy dot. wezwania na rozprawę świadka, biegłego lub strony pobiera się opłatę stałą w kocie 100 zł od każdej osoby. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobiera się dodatkowo opłatę w kwocie 200 zł.
 • Od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.
 • Nowelizacja u.k.s.c. wprowadza zasadę, iż w razie zwrotu opłaty w sytuacjach wskazanych w ustawie opłatę zwracaną obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej, czyli 30 zł oraz znosi obowiązek zwracania nadpłaty ponad opłatę należną, jeżeli koszt jej zwrotu przewyższa jej wartość, a także wprowadza katalog opłat dotyczących ochrony praw autorskich, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.