PRAKTYKA PRAWNICZA

 

Obsługa prawna działalności gospodarczej

 • wszechstronna pomoc prawna w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych (spółki handlowe, fundusze inwestycyjne, stowarzyszenia, fundacje, etc.),
 • kompleksowa obsługa prawna działalności przedsiębiorców (umowy handlowe, sprawy korporacyjne, prawo pracy, doradztwo prawne dla organów zarządzających i nadzorczych spółek handlowych, etc.),
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek,
 • doradztwo prawne w konfliktach korporacyjnych,
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji zadłużenia, postępowaniach naprawczych, upadłościowych oraz związanych z likwidacją działalności przedsiębiorstw,
 • doradztwo w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych.

Obsługa prawna transakcji na rynku kapitałowym

 • kompleksowa obsługa transakcji kapitałowych, w tym: fuzji i przejęć (M&A), przekształceń, podziałów i likwidacji spółek handlowych, obejmująca m.in.:
  • przeprowadzanie badań prawnych (due diligence),
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji prawnej transakcji,
  • analizę i ocenę ryzyk prawnych i podatkowych,
  • doradztwo koncepcyjne, opracowanie i dostosowanie struktury transakcji do indywidualnych potrzeb klientów,
  • optymalizację podatkową transakcji,
  • organizacja procesu tworzenia i restrukturyzacji spółek oraz tworzenia innych form prowadzenia działalności w krajach stosujących korzystne rozwiązania podatkowe (Portugalia, Malta, Cypr, Luksemburg, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, etc.),
 • kompleksowa obsługa programów motywacyjnych oraz emisji różnych typów instrumentów finansowych,
 • doradztwo prawne w procesach restrukturyzacji aktywów i zmian kapitału zakładowego,
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i koncentracji przedsiębiorstw (postępowania przed Prezesem UOKiK).

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

 • kompleksowa obsługa prawna uczestników wszystkich etapów procesu budowlanego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane we wszystkich postaciach (w tym umów o generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne, nadzór inwestorski, etc.), w tym również według standardów FIDIC i ORGALIME,
 • doradztwo prawne związane z realizacją umów związanych z inwestycjami budowlanymi,
 • zastępstwo prawne we wszelkich sprawach sądowych i administracyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi.

Obsługa prawna obrotu nieruchomościami

 • kompleksowa obsługa prawna inwestycji na rynku nieruchomości, obejmująca w szczególności:
  • przygotowanie analizy ryzyk prawnych i podatkowych,
  • oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych,
  • przygotowanie umów sprzedaży, umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości,
  • optymalizację podatkową transakcji,
 • doradztwo prawne w procesie komercjalizacji nieruchomości,
 • doradztwo prawne przy pozyskiwaniu finansowania inwestycji w nieruchomości.

 Obsługa prawna w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych, w tym również dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC), obejmujące w szczególności:
  • doradztwo przedprocesowe, wybór i przygotowanie optymalnej strategii odzyskania odszkodowania,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń majątkowych,
  • reprezentowanie ubezpieczających i ubezpieczonych w procesach cywilnych przeciwko ubezpieczycielom.

 Doradztwo podatkowe w ramach działalności gospodarczej

 • doradztwo i asysta w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień prawno-podatkowych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów,
 • analiza podatkowa zawartych umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawno-podatkowych oraz przygotowywanie zmian ograniczających niekorzystne konsekwencje podatkowe oraz opracowywanie projektów nowych umów,
 • analiza podatkowa fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowych oraz likwidacji przedsiębiorców,
 • planowanie inwestycji ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń podatkowych, również z wykorzystaniem międzynarodowych struktur holdingowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analiza prawno-podatkowych skutków nabywania i zbywania  instrumentów finansowych,
 • asysta w procesie uzyskania urzędowych interpretacji prawa podatkowego.