O KANCELARII

 

 

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej A&J Kropiwnicki Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, obejmującej przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa instrumentów finansowych, prawa umów gospodarczych, prawa podatkowego, a także z zakresu prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa ubezpieczeń majątkowych.Począwszy od chwili rozpoczęcia działalności w 2005 roku specjalnością Kancelarii jest obsługa działalności przedsiębiorstw oraz obsługa transakcji na rynku kapitałowym (M&A, przekształcenia, podziały, restrukturyzacja aktywów, finansowanie długiem, etc.), a także obsługa inwestycji na rynku nieruchomości i procesów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

W ramach świadczonej pomocy prawnej koncentrujemy się na wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia w celu maksymalnej optymalizacji struktury transakcji i procesów inwestycyjnych oraz ułatwienia naszym Klientom podjęcia decyzji w nawet najbardziej skomplikowanych procesach gospodarczych.

Zakres usług naszej Kancelarii obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców we wszystkich istotnych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej oraz na wszelkich etapach i w dowolnych formach prawnych tej działalności. Nasza pomoc prawna obejmuje w tym zakresie w szczególności przygotowywanie dokumentacji prawnej potrzebnej w prowadzonej działalności, bieżące doradztwo prawne przy negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami i wierzycielami, analiza i ocena ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością oraz zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Istotnym elementem pomocy prawnej jest również bieżące doradztwo podatkowe przy podejmowaniu wszelkich istotnych decyzji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie za świadczone usługi Kancelarii jest co do zasady każdorazowo ustalane z góry na podstawie iloczynu stawki godzinowej pracy prawnika oraz liczby godzin poświęconych danemu zagadnieniu. W przypadku stałej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw lub obsługi określonego procesu lub transakcji możliwe jest uzgodnienie miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii o charakterze ryczałtowym, limitowanym liczbą godzin. W przypadku usług zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub sądowo-administracyjnych wynagrodzenie Kancelarii jest każdorazowo uzgadniane z Klientem z góry za prowadzenie sprawy w danej instancji.

Praktyka Kancelarii oparta jest na stałej współpracy zespołu młodych i dynamicznych prawników z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami i doradcami podatkowymi, gwarantującej pełny profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny świadczonej pomocy prawnej.

 

dr Jarosław Kropiwnicki – komplementariusz

radca prawny (KR-1247), rzeczoznawca majątkowy (upr. zaw. nr 3745), doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego. Ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w 2005 roku.

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa instrumentów finansowych, obsługi prawnej inwestycji kapitałowych, a także obsługi prawnej obrotu nieruchomościami i procesów budowlanych.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu badań prawnych przedsiębiorstw, procesów restrukturyzacji kapitałowej, przekształceń spółek handlowych oraz transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M&A) na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ponadto, zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną obrotu gospodarczego, obejmującą stałe doradztwo prawne m.in. z zakresu spraw korporacyjnych, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń majątkowych, prawa budowlanego, a także zastępstwo procesowe Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Autor publikacji w dziedzinie prawa funduszy inwestycyjnych i prawa instrumentów finansowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językiem niemieckim.